HRC DIGITAL

Algemene voorwaarden HRC DIGITAL

 


Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

HRC DIGITAL = HRC DIGITAL B.V. verder te noemen LEVERANCIER.

Contractant: degene met wie LEVERANCIER een Overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen LEVERANCIER en Contractant op grond waarvan LEVERANCIER een dienst of product (op)levert.

 

Dienst: de specifieke dienst of product die LEVERANCIER  levert en die Contractant afneemt van de LEVERANCIER. Onder dienst wordt ook verstaan: het leveren van software, webhostingdiensten, domeinregistraties en CMS pagina’s.

 

Eindapparatuur: de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van LEVERANCIER die dient als het aansluitpunt, met behulp waarvan Contractant gebruik kan maken van de Dienst.

Netwerk: de overdrachtsapparatuur en, waar van toepassing, de routeringsapparatuur en andere technische middelen die de overdracht mogelijk maken van signalen tussen aansluitpunten via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen en voor zover deze onder controle staan van LEVERANCIER.

 

Software: door LEVERANCIER geleverde programmatuur omvattende alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructie voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal.

HRC System™ Licentie: gebruikersrecht om het HRC System™ te mogen gebruiken voor de duur van de geldigheid van de licentie onder de voorwaarde dat aan de algemene voorwaarden van LEVERANCIER wordt voldaan.

 

HRC™ Online Licentie: gebruikersrecht om HRC™ Online te mogen gebruiken voor de duur van de geldigheid van de licentie onder de voorwaarde dat aan de algemene voorwaarden van LEVERANCIER wordt voldaan.

 

HRC™ CMS Licentie: gebruikersrecht om CMS pagina’s te mogen gebruiken voor de duur van de geldigheid van de licentie onder de voorwaarde dat aan de algemene voorwaarden van LEVERANCIER wordt voldaan.Artikel 2  Toepasselijkheid en rangorde
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen LEVERANCIER en Contractant betreffende de Dienst.

 

2.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2005.
In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of  Bijlagen, geldt de volgende rangorde:

1. de Overeenkomst;

2. de Bijlagen;

3. de Algemene Voorwaarden.

 


Artikel 3  Tot stand komen van een Overeenkomst
1.

Tenzij anders is bepaald, komt een Overeenkomst tussen LEVERANCIER en Contractant eerst tot stand:
-  vanaf het moment dat LEVERANCIER met de uitvoering van de opdracht is begonnen, of;

-  vanaf het moment dat contractant gebruik maakt van de diensten of producten van LEVERANCIER, of;

-  vanaf het moment dat contractant software installeert van LEVERANCIER, of;

-  vanaf de dag van ondertekening van de Overeenkomst door partijen, of;
-  vanaf de datum dat LEVERANCIER de aanvraag van Contractant en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard dan wel bevestigd

 

2.

Alle offertes van LEVERANCIER zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.

 

3.

De Overeenkomst of aanvraag dient ondertekend te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Contractant.

 


Artikel 4  Domeinnaam

1.

Indien contractant beschikt over een domeinnaam, dient deze uitgegeven en geregistreerd te zijn door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde voorwaarden.

2.

Contractant vrijwaart en houdt LEVERANCIER schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Contractant.

 


Artikel 5  (Op)leveren van de Dienst

1.

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal LEVERANCIER zo spoedig mogelijk de Dienst (op)leveren. LEVERANCIER houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Contractant. De door LEVERANCIER opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.

Contractant zal LEVERANCIER de voor (op)levering van de Dienst noodzakelijke gegevens verstrekken.

3.

Contractant zal aanwijzingen van LEVERANCIER betreffende de (op)levering van de Dienst op volgen.

 


Artikel 6  Gebruik van identificatiegegevens

1.

LEVERANCIER zal identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes uitsluitend aan Contractant ter beschikking stellen voor gebruik van de Dienst. Contractant zal zorgvuldig om gaan met deze identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes. Contractant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onregelmatig gebruik LEVERANCIER hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

2.

Contractant zal alle vergoedingen betalen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes.

3.

Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat vanwege Contractant misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes van Contractant, kan LEVERANCIER Contractant aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

4.

Indien is vastgesteld dat Contractant misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes danwel dat Contractant geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Contractant direct in verzuim.

 


Artikel 7  Gebruik van de Dienst

1.

Het is Contractant niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2.

Contractant dient ervoor zorg te dragen dat hij de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt. Contractant zal de eventueel door LEVERANCIER gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur in acht nemen.

3.

Het is Contractant niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan LEVERANCIER of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.

4.

Contractant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk Internet -gebruiker verwacht mag worden, en zal zich houden aan de regels van de "Netiquette" (de algemeen aanvaarde regels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en de toekomstige aanpassingen hiervan.)

 


Artikel 8  Gebruik van netwerken

1.

Contractant kan gebruik maken van netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van LEVERANCIER. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Contractant zich toegang verschaft tot het netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk.

2

Van LEVERANCIER kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Contractant ter hand worden gesteld.

3.

Contractant vrijwaart en zal LEVERANCIER schadeloos stellen voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.

4.

Contractant zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van
LEVERANCIER, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Contractant veroorzaken.

5.

Indien naar het redelijk oordeel van LEVERANCIER een gevaar ontstaat voor het functioneren van het Netwerk van LEVERANCIER en/of van de dienstverlening aan klanten van LEVERANCIER zoals, maar niet uitsluitend, door spammail, open relay, portscan of hacken door Contractant en/of vanwege Contractant, kan LEVERANCIER Contractant redelijke aanwijzingen geven, die binnen de gestelde termijn uitgevoerd dienen te worden.

6.

Contractant is zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim, indien geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid en/of indien (de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Contractant direct een verstoring blijkt op te leveren voor het functioneren van het Netwerk van LEVERANCIER, netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze netwerken.

 

 

Artikel 9  Dataverkeer van Contractant
1.

Indien een derde LEVERANCIER erop wijst dat op de website van Contractant informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is LEVERANCIER gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website aan het Netwerk van LEVERANCIER verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten of indien de website op een systeem van LEVERANCIER staat, de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van dat systeem te verwijderen. LEVERANCIER zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Contractant of haar cliënten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie.

2.

Contractant vrijwaart en zal LEVERANCIER schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Contractant.

 

 

Artikel 10  Dienstverlening en onderhoud

1.

LEVERANCIER zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

 

2.

LEVERANCIER zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden.

 

3.

Contractant dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan LEVERANCIER.

 

4.

LEVERANCIER zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Contractant is gemeld, opheffen.

 

5.

LEVERANCIER garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden.

 

6.

De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van LEVERANCIER, tenzij:

- Contractant onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

- Contractant in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

- de kosten anderszins aan Contractant toegerekend kunnen worden.

 


Artikel 11  Privacy

1.

LEVERANCIER zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.

 

2.

Contractant verleent LEVERANCIER uitsluitend toestemming om gegevens van Contractant die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

 

 

Artikel 12  Geheimhouding

1.

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

 

2.

Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:

- reeds bij de partij bekend was;

- onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;

- door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;

- reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

 

3.

Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

- aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;

- aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;

- aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

 

4.

Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

 

5.

Indien een der partijen toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van minimaal 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

 


Artikel 13  Grensoverschrijdend gegevensverkeer
Indien door Contractant door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Contractant
LEVERANCIER voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.


Artikel 14  Wijziging en verhuizing
1.

Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan LEVERANCIER te worden medegedeeld.

2.

Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij LEVERANCIER te worden aangevraagd. LEVERANCIER kan bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen.

 

Artikel 15  Wijziging in eigenschappen Dienst
1.

LEVERANCIER is gerechtigd de technische eigenschappen van een Dienst te wijzigen.

2.

LEVERANCIER zal een wijziging schriftelijk aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

3.

Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel naar het oordeel van Contractant een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van zijn onderneming en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft hij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 16  Vergoeding
1.

LEVERANCIER kan naast de overeengekomen prijzen kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.

2.

Bedragen zoals genoemd in de Overeenkomst en zoals in dit artikel bedoeld, luiden in euro's en zijn exclusief BTW.

3.

Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan LEVERANCIER per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

4.

Indien sprake is van door Contractant te betalen periodiek vervallende bedragen, is LEVERANCIER gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, per kwartaal op de eerste dag van dat kwartaal de geldende prijzen en tarieven aan te passen mits LEVERANCIER Contractant uiterlijk 30 dagen voor het begin van het betreffende kwartaal schriftelijk van de beoogde aanpassing in kennis heeft gesteld. Indien LEVERANCIER de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is LEVERANCIER gerechtigd deze verlaging direct door te voeren.

5.

Indien LEVERANCIER namens Contractant een overeenkomst heeft gesloten met een derde en die derde verhoogd haar tarieven is LEVERANCIER gerechtigd die tariefsverhoging per direct door te voeren.

6.

Indien Contractant niet akkoord wenst te gaan met een door LEVERANCIER kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven als bedoeld in lid 4 van dit artikel is Contractant gerechtigd binnen veertien werkdagen na dagtekening van de in die artikelen bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van LEVERANCIER genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden.

 

Artikel 17  Betaling
1.

De vergoedingen voor de Dienst zijn verschuldigd vanaf het moment dat Contractant gebruik kan maken van de Dienst.
Onder dienst wordt ook verstaan: alle reeds aangeboden en door het systeem verwerkte reserveringen via bijvoorbeeld channels of de eigen website.
Bij een eventuele opzegging zullen alle toekomstige internet reserveringen met een afsluitende factuur worden verwerkt omdat de dienst al is verleend.

2.

LEVERANCIER zal de door Contractant verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door LEVERANCIER is ontvangen.

3.

LEVERANCIER factureert vooruit.

4.

Indien Contractant meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Contractant de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur schriftelijk aan LEVERANCIER kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal LEVERANCIER een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

 5.

Indien Contractant niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, deelt
LEVERANCIER hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook na afloop van de nadere termijn niet betaald, dan is Contractant in verzuim en zijn alle openstaande facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.

6.

Indien Contractant in verzuim is, kan LEVERANCIER redelijke kosten ter verkrijging van zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voldoening ten laste van Contractant brengen en kan LEVERANCIER vanaf de datum waarop de facturen opeisbaar zijn, wettelijke rente in rekening brengen.

 

Artikel 18  Financiële zekerheidstelling
1.

Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft LEVERANCIER het recht van Contractant financiële zekerheid te verlangen.

2.

Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Contractant in redelijkheid naar het oordeel van LEVERANCIER over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.

3.

Over de wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

4.

Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal LEVERANCIER mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

 

Artikel 19  Intellectueel Eigendom

1.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, voorbereidend materiaal, e.d. (gezamenlijk: "(de) werken") berusten uitsluitend bij LEVERANCIER of haar licentiegevers.

 

2.

LEVERANCIER zal Contractant vrijwaren tegen elke rechtsvordering welk gebaseerd is op de bewering dat door LEVERANCIER ter beschikking gestelde werken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Contractant LEVERANCIER onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LEVERANCIER. Contractant zal daartoe de benodigde volmacht, informatie en medewerking aan LEVERANCIER verlenen opdat LEVERANCIER zich, zonodig in naam van Contractant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Contractant in de werken heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

 

3.

Alle rechten op het gebied van auteursrecht, copyright, broncodes, Trade-marks, intellectueel eigendom, en andere componenten die gebruikt worden voor en/of door het HRC System™, HRC™ Online en HRC™ CMS, websites en andere diensten, liggen onder alle omstandigheden hoe dan ook genaamd en waar dan ook ter wereld bij LEVERANCIER.

 

 

Artikel 20  Licentieovereenkomst Software

In dit artikel wordt geregeld wat voor gebruik Contractant mag maken van LEVERANCIER-softwareprodukten, inclusief eventuele handleidingen, diskettes, cd-roms, dvd-disks, geleverde computerprogramma's en materialen die erbij horen (de "software"). Door de verzegelde verpakking van de softwaredragers te openen en/of de software te installeren, aanvaardt Contractant de voorwaarden van deze overeenkomst. Indien Contractant niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dan dient Contractant de softwaredragers in hun ongeopende verpakking met de daarbij behorende zaken binnen 8 dagen na aankoop aangetekend te retourneren met een zogenaamde de-installatie verklaring  voor volledige terugbetaling.

 

1.

Licentieverlening. Deze overeenkomst geeft Contractant het recht om één kopie te maken en te gebruiken van de software. De software is "in gebruik" op een computer, als hij in een tijdelijk geheugen geladen is of geïnstalleerd is in het permanente geheugen danwel op de harde schijf van die computer. Contractant mag de software gebruiken op het eigen gesloten netwerk met maximaal 1 actieve database. Voor informatie over voordelige multi-licentietarieven kan Contractant contact opnemen met LEVERANCIER.

 

2.

Auteursrecht en beperkingen. De software wordt beschermd door wetten van intellectuele eigendom en door internationale verdragsbepalingen. LEVERANCIER behoudt alle auteursrechten. Contractant verkrijgt slechts een licentie “voor het gebruik van” zoals in deze overeenkomst omschreven. Het is slechts toegestaan één kopie te maken van de software voor back-up- of archiefdoeleinden. Het is slechts toegestaan de software te kopiëren op één enkele vaste schijf, mits Contractant het origineel alleen bewaart voor back-up- of archiefdoeleinden. Het is niet toegestaan de software te verhuren of in huurkoop te geven of op enig andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens voor Contractant eigen gebruik. Het is (openbare) bibliotheken verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER de software uit te lenen. Het is niet toegestaan deze licentie te vervreemden op welke wijze dan ook.

 

4.

Het is niet toegestaan de software te decompileren, disassembleren of te ontsleutelen. Dit op straffe van een direct en onverminderd opeisbare boete van minimaal 2.000.000,- euro (twee miljoen euro).

 

5.

Beperkte garantie. LEVERANCIER garandeert dat de media waarop de software is gedistribueerd 60 dagen vanaf de datum van aankoop vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. LEVERANCIER zal, naar eigen keuze, het betaalde bedrag voor de software vergoeden, of de software repareren of vervangen, mits (a) de defecte software binnen 60 dagen vanaf de aankoopdatum geretourneerd wordt aan LEVERANCIER, vergezeld van een origineel betalingsbewijs en een de-installatieverklaring. Dit is Contractant zijn of haar enige recht bij het inroepen van de garantie. Andere dan bovenomschreven garantie wordt door LEVERANCIER niet gegeven.

 

6.

Beperking van de aansprakelijkheid. LEVERANCIER sluit alle aansprakelijkheid voor defecten in de software uit. Voorzover deze clausule rechtens niet overeengekomen kan worden, zal de aansprakelijkheid van LEVERANCIER zich beperken tot het bedrag van de aankoopprijs van de software.

 

7.

Contractant verplicht zich tot het invullen en ondertekenen van het de-installatieformulier wanneer Contractant niet meer gebruik wenst te maken van LEVERANCIER software producten of wanneer een der beide partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van alle leveringsvoorwaarden verwijzend naar artikel 24. Met het de-installatie formulier verklaart Contractant dat op geen enkele wijze de geleverde software nog gebruikt kan worden dan wel geïnstalleerd kan worden door Contractant of anderen.

 

 

 

 

Artikel 21  Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
1.

LEVERANCIER is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Contractant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.

Omstandigheden die onder meer, maar niet uitsluitend, niet voor rekening van LEVERANCIER komen zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transport-vertraging, een staking, het niet en/of niet meer tijdig leveren door LEVERANCIERs van hun dienst en/of product en/of storingen in een dienst en/of een product van een LEVERANCIER.

3.

In geval van tijdelijke overmacht is LEVERANCIER gerechtigd de levertijd, c.q. de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering c.q. presteren geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan zes maanden duurt, zal de Contractant gerechtigd zijn om de Overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.

4.

Contractant is, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 22  Aansprakelijkheid

1.

LEVERANCIER aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel blijkt.

 

2.

De totale aansprakelijkheid van LEVERANCIER wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Contractant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 1.000,-- (duizend euro’s).

 

3.

De totale aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 10.000,- (tienduizend euro’s) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

4.

Aansprakelijkheid van LEVERANCIER voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer is uitgesloten.

 

5.

Buiten de in lid 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen rust op LEVERANCIER geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 

6.

Aansprakelijkheid van LEVERANCIER wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant LEVERANCIER onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant LEVERANCIER een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en LEVERANCIER ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat LEVERANCIER in staat is adequaat te reageren.

 

7.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na het ontstaan daarvan schriftelijk bij LEVERANCIER meldt.

 

 


Artikel 23  Opschorting
1.

LEVERANCIER behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Contractant ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens LEVERANCIER niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

2.

Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Contractant binnen een door LEVERANCIER gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

 


Artikel 24  Duur en beëindiging

1.

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

2.

Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

3.

Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

4.

Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

- de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend;

- de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

- de ondernemingsactiviteiten feitelijk worden gestaakt;

- de wederpartij in verzuim is.

5.
Elke beëindiging of opzegging van diensten dient schriftelijk te geschieden.

- Voor beëindiging of opzegging van diensten en/of producten dient het door de LEVERANCIER te verstrekken opzegformulier te worden gebruikt.


 

Artikel 25  Gevolgen van beëindiging
In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden:

1.

Zal LEVERANCIER direct na beëindiging van de Overeenkomst de door haar op de voet van artikel 6 van deze voorwaarden verstrekte identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen;

2.

Zal LEVERANCIER één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door LEVERANCIER voor Contractant geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;

3.

Kan LEVERANCIER Contractant redelijke beëindigingkosten in rekening brengen;

4.

Zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 26  Overdracht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER is contractant niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 27  Wijziging van Algemene Voorwaarden

1.

LEVERANCIER heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

2.

Indien LEVERANCIER de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal LEVERANCIER de wijzigingen tijdig bekend maken via de website www.hrcdigital.com. Zij zullen in werking treden 8 dagen na de bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.

Indien Contractant een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.

4.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Contractant en LEVERANCIER zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 

Artikel 28  Hardware eigendom

Geleverde hardware door LEVERANCIER is en blijft eigendom van LEVERANCIER en is per direct opeisbaar totdat het volledige factuurbedrag is betaald voor de hardware.

 

Artikel 29  Slotbepaling

1.

De administratie van LEVERANCIER levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

2.

Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement zoals door LEVERANCIER wordt aangegeven.

3.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse en Europese recht van toepassing.

4.

Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement zoals door LEVERANCIER wordt aangegeven.

5.

De Nederlandse taal zal te allen tijde worden gebruikt in correspondentie zowel schriftelijk als mondeling.

6.

Indien in deze overeenkomst bepaalde artikelen tegenstrijdig of niet geldig zijn volgens de Nederlandse of Europese wetgeving dan blijven alle andere artikelen nog steeds van toepassing.